REGULAMIN ROD - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
w Białymstoku
Przejdź do treści

REGULAMIN ROD

O NAS > PRAWO W OGRODZIE

Wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach  prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie  tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.

Dobre prawo sąsiedzkie Regulamin  odnosi się do najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem  ROD oraz zagospodarowywaniem i  korzystaniem z działki. O znaczeniu jego  zapisów wie każdy, kto miał styczność z ogrodami. Dotyczy to zwłaszcza  reguł określających relacje z najbliższymi sąsiadami. W ogrodach, w  których nierzadko jest po kilkaset działek, precyzyjne określenie zasad  ich zagospodarowania i użytkowania to konieczność. Doświadczenia  wypracowane przez kilka pokoleń dowodzą, że aby móc korzystać ze swej  działki, każdy z działkowców musi się też poddać pewnym ograniczeniom.  Temu właśnie służą zapisy dotyczące sposobu prowadzenia nasadzeń,  lokalizowania altan i ich rozmiarów, czy też zasad wjazdu samochodów.  Godząc się na pewne ograniczenia, zyskujemy pewność, że postępowanie  innych nie będzie zakłócało naszego czasu na działce.
Warto pamiętać,  że przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej.  Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na  drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu  idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia  regulaminu. Ponadto – choć oczywiście nie zdarza się to zbyt często –  uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia  prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).
Poniżej  prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące prawa, które wkrótce  zacznie obowiązywać w ROD prowadzonych przez PZD.
DO CZEGO SŁUŻY DZIAŁKA?
Według regulaminu ROD działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ogrodzie. Jej powierzchnia nie może przekraczać 500 m2.  Jest przeznaczona do zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w  zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji (§ 5  ust. 1). Wynika stąd, że jest specyficznym świadczeniem socjalnym  zapewniającym możliwość godnego wypoczynku i rekreacji oraz dostęp do  tanich, zdrowych warzyw i owoców. Jest to zasadnicza funkcja działki. W  celu jej realizacji działkowiec może zagospodarować i wyposażyć ją w  odpowiednie obiekty i urządzenia, ale tylko według zasad określonych w  przepisach i regulaminie (§ 39). Zasadniczo działkowiec może korzystać  ze swojej działki w granicach wyznaczonych przez jej cele. A zatem  niedopuszczalne jest każde wykorzystanie działki, które nie jest  bezpośrednio związane z prowadzeniem upraw ogrodniczych, wypoczynkiem  lub rekreacją. Dotyczy to w szczególności prowadzenia działalności  gospodarczej oraz zamieszkiwania (§ 6 ust. 1). Są to najbardziej  jaskrawe przykłady wykorzystywania działki w ROD w sposób sprzeczny z  jej przeznaczeniem. Pozostałe ograniczenia w tym zakresie normuje  regulamin, który w ten sposób chroni właściwy charakter i rolę działek  rodzinnych.
CO MOŻE BYĆ NA DZIAŁCE?
Działka  może być wyposażona tylko w urządzenia wymienione w regulaminie (§ 41).  Jeśli coś nie jest wymienione, nie może być tego na działce. Na działce  mogą być: altana, szklarnia, tunel foliowy, okna inspektowe, studnia,  sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, zbiornik na nieczystości  ciekłe, oczko wodne, basen, brodzik, pergole, trejaże, murki kwiatowe,  ogródek skalny, kącik wypoczynkowy, piaskownica, huśtawka i podobne  urządzenia rekreacyjne. Na działce obowiązkowo musi znajdować się  kompostownik (§ 42). Regulamin zawiera szczegółowe przepisy regulujące  budowę i usytuowanie poszczególnych elementów infrastruktury, ale należy  też pamiętać, że przy niektórych urządzeniach konieczne jest stosowanie  się do przepisów powszechnie obowiązujących – np. zbiornik na  nieczystości ciekłe (§ 43).
Działka  może być też ogrodzona (§ 51), ale ogrodzenie nie może być wyższe niż  metr, musi być ażurowe i nie może być zakończone ostrymi elementami ani  drutem kolczastym. Ogrodzeniem może być żywopłot, ale na granicy z  sąsiadami musi być jego pisemna zgoda. Wysokość żywopłotu jako  ogrodzenia nie może przekraczać 1 m, wyjątkowo na granicy działki  będącej granicą ogrodu – nie może przekraczać 2 m (§ 52).
Zgodnie z  regulaminem zakazane jest stawianie szop, komórek, toalet  wolnostojących (lub typu TOI TOI), klatek dla zwierząt, gołębników  wolnostojących, murowanych grilli itp. (§ 68 pkt 4) lub. Jeśli działka  jest wyposażona w altanę, nie można na niej stawiać żadnych przyczep  campingowych i tym podobnych obiektów.
ALTANA - BUDOWA I MODERNIZACJA
Regulamin ROD w ślad za ustawą Prawo budowlane i ustawą o ROD wskazuje w § 44 warunki, jakie musi spełniać altana działkowa.  Jej dopuszczalna powierzchnia i wysokość wynikają z art. 2 pkt. 9a ustawy o ROD, a ustawa Prawo budowlane  w art. 29 stwierdza, że tylko takie altany, które spełniają ustalone  warunki, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Pamiętajmy więc,  że:
  • altana jest wolnostojącym budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym;
  • jej dopuszczalna powierzchnia mierzona po obrysie ścian zewnętrznych wynosi 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;
  • wysokość altany przy dachu stromym nie może przekraczać 5 m, a przy innym kształcie dachu – 4 m.
Zamierzając budować, rozbudować, nadbudować altanę musimy:
  • powiadomić o tym na piśmie zarząd  ROD, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię, wysokość i  usytuowanie altany względem granic działki;
  • przestrzegać zasady, że odległość  altany od każdej granicy działki nie może być mniejsza niż 3 m.  Wyjątkiem są tu ROD, których plan zagospodarowania posiada zaznaczone  już miejsca lokalizacji altan (informację uzyskamy w zarządzie ROD). Nie  wolno wybudować altany bliżej niż 3 m od granicy działki, nawet jeśli  zgodzi się na to sąsiad.
Konsekwencje  Wybudowanie na działce obiektu z naruszeniem przepisów prawa wiąże się z  negatywnymi konsekwencjami. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia  stwierdzonych przez zarząd ogrodu nieprawidłowości, a nawet do  rozebrania rozbudowanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny  sposób usunięte. Zarząd ROD ma ustawowy obowiązek zgłoszenia do  właściwego organu nadzoru budowlanego każdego przypadku budowy lub  rozbudowy altany ponad dopuszczalne rozmiary. Jeśli ten organ stwierdzi  naruszenie prawa, wówczas będzie to przesłanką do wypowiedzenia umowy  dzierżawy działkowej.
Warto wiedzieć, że… Działkowcowi, który nie respektuje obowiązujących przepisów prawa, nie  będzie przysługiwało wynagrodzenie za obiekty wybudowane niezgodnie z  prawem w przypadku wygaśnięcia prawa do działki lub odszkodowanie przy  likwidacji ogrodu.
NASADZENIA
Ponieważ  działki są dość małe, szczególnie ważne jest przestrzeganie zasady aby  nie sadzić na niech roślin silnie rosnących. Wysokie drzewa zacienią  działkę własną oraz uprawy sąsiadów, co przeszkadza w spokojnym  korzystaniu z wypoczynku na świeżym powietrzu. Również korzenie zbyt  wysokich drzew lub tych posadzonych zbyt blisko ogrodzenia mogą  uniemożliwić uprawę roślin w sąsiedztwie. Aby zminimalizować konflikty w  tym zakresie Regulamin ROD w Rozdziale V ściśle określa zasady sadzenia  roślin.
Owocowe  Spośród drzew należy wybierać te słabo rosnące i karłowe oraz sadzić je  co najmniej 2 m od granicy działki, ale morele – 3 m, czereśnie i  orzech włoski – 5 m (formy szczepione na podkładach słabo rosnących – 3  m). Krzewy – 1 m od granicy działki, leszczyny – 3 m.
Ozdobne  Spośród drzew ozdobnych można sadzić jedynie te słabo rosnące i to w  odległości co najmniej 2 m od granic działki, ale jeśli ich wysokość nie  przekroczy 2 m, to można je posadzić bliżej – 1 m od granicy. Krzewy  silnie rosnące można sadzić co najmniej 2 m od granic działki, a słabo  rosnące i płożące iglaki – 1 m. W odległości2 m od granicy wysokość  drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż3 m.
To ważne  Gałęzie żadnych roślin uprawianych na działce nie mogą przerastać poza  jej granicę. W przeciwnym razie sąsiad może je obciąć, o ile wcześniej  wyznaczył właścicielowi roślin odpowiedni termin do ich usunięcia.
HODOWLA ZWIERZĄT
Na działce w ROD możliwe jest prowadzenie hodowli wyłącznie gołębi, kur lub królików (§58).  Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ROD uwzględniając m.in. aby  nie zakłócało to korzystania z działek innym. Z tych względów wszelkie  hodowle prowadzone w ROD nie mogą być liczne. O ile zgoda na hodowanie  kur i królików wynika wprost z regulaminu, to warunkiem prowadzenia  hodowli gołębi jest uzyskanie zgody walnego zebrania ROD. Hodowane  zwierzęta powinny być przechowywane w klatkach, które muszą stanowić  integralną część altany (powierzchnia klatek wliczana do powierzchni  altany). Chów dopuszczonych gatunków jest możliwy wówczas, jeśli inne  przepisy, w tym przepisy prawa miejscowego, tego nie zabraniają.
Pszczoły  Na terenie ROD możliwe jest prowadzenie hodowli pszczół (§ 37).  Warunkiem jest zgoda walnego zebrania. Wówczas zarząd ROD ma obowiązek  wygospodarowania na zbiorową pasiekę wydzielonego miejsca na uboczu  ogrodu. Ule tam umieszczone muszą być odizolowane od pozostałej części  ogrodu ze względów bezpieczeństwa wysokim żywopłotem lub ekranem (3 m).
Czy wiesz, że… regulamin  ROD zabrania stałego utrzymywania na działce psów i kotów. Można  przyprowadzać tu swoich pupili, jednak muszą one razem z właścicielami  każdorazowo opuszczać teren ROD.
ZASADY USUWANIA DRZEW
Kwestię  wycinki drzew z terenów ROD normuje przede wszystkim ustawa z 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawa o ROD. Natomiast regulamin  ROD jedynie przypomina najważniejsze zasady w tym zakresie.
Bez zezwolenia  Działkowcy bez zezwolenia mogą usuwać wszelkie krzewy. Nie jest  wymagane zezwolenie na usuwanie niektórych drzew, a w szczególności:
  • drzew owocowych;
  • drzew, których obwód pnia na  wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca  zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii  akacjowej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (u pozostałych gatunków  drzew).
Z zezwoleniem  Na usunięcie pozostałych kategorii drzew ozdobnych konieczne jest  uzyskania zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  Zezwolenie wydawane jest na wniosek działkowca, jeżeli istnieje  potrzeba usunięcia drzewa z działki. Ponosi się za to zazwyczaj opłatę,  lecz działkowcy będą zasadniczo z niej zwolnieni.
To ważne  Naruszenie określonych zasad wiąże się wymierzeniem administracyjnej  kary pieniężnej, która generalnie wynosi tyle, ile dwukrotna opłata za  usunięcie drzew. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z działki,  upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki, aby niepotrzebnie  nie narazić się na sankcje finansowe.
INFRASTRUKTURA OGRODOWA
Infrastrukturę  ogrodu stanowią urządzenia służące do wspólnego używania przez  działkowców oraz prawidłowego funkcjonowania ROD. Zaliczamy tu:  ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, aleje i drogi, miejsca postojowe, place  gospodarcze, place zabaw, budynki (np. dom działkowca, magazyn),  hydrofornie, sieć wodociągową, energetyczną, a także pasy zieleni  ochronnej i zieleń rosnącą na terenach ogólnych (§ 31 ust. 1). Nadzór  nad zagospodarowaniem ogrodu sprawuje zarząd ROD (§ 38), który jest  także zobowiązany do zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych  (§ 34). Zagospodarowanie ROD winno być zgodne z planem zagospodarowania  ogrodu. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę, do której ma tytuł  prawny, ale nie może ingerować w infrastrukturę ogrodu (§ 68 pkt 11).  Nie może więc budować bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu,  bądź sadzić żadnych roślin poza terenem swojej działki. Nie można sadzić  kwiatów, krzewów i drzew na alejkach wzdłuż działki, nie można ich też  usuwać, bo to co jest poza działką nie jest już własnością działkowca (§  68 pkt 12).
Plan  zagospodarowania ogrodu określa także granice poszczególnych działek, a  działkowiec nie może ich zmieniać. Nie można powiększać swojej działki o  części alejek, terenów wspólnych, pasy zieleni izolacyjnej przy  ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu. Takie działanie jest ingerencją w  infrastrukturę ogrodową, a więc jest sprzeczne z prawem. Sąsiadujący ze  sobą działkowcy nie mogą też porozumiewać się w sprawie przesuwania  granicy działki. Granice działki winny być trwale oznakowane i zgodne z  planem zagospodarowania ogrodu (§ 40). Zasada jest prosta – działkowiec  gospodaruje na swojej działce, infrastruktura ogrodu to wyłączna domena  zarządu ROD.
ZAKAZ SPALANIA
W trosce  o środowisko naturalne, a także zdrowie działkowców i mieszkańców miast  regulamin (§ 68 pkt 5) wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie  ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Polska to kraj o najbardziej  zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest  nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa  antysmogowa, która wyposaża władze samorządowe w narzędzia, pozwalające  walczyć o lepsze powietrze w Polsce. Obecnie wiele samorządów  wprowadziło już całkowity zakaz spalania i palenia otwartych ognisk na  swoim terenie. Zakaz spalania wprowadzony w regulaminie ROD odpowiada  wymaganiom tzw. ustawy antysmogowej, uchwałom samorządów, a także  oczekiwaniom mieszkańców miast. Zarządy ogrodów i działkowcy powinni  mieć świadomość, że spalając cokolwiek na działce, mimo wyraźnego  zakazu, łamią przepisy i działają nie tylko na własną szkodę, ale przede  wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej.
WJAZD DO ROD
Przepisy  zawarte w § 70 dotyczące umożliwienia wjazdu na teren ROD pojazdem  mechanicznym zostały wprowadzone jako udogodnienie dla niepełnosprawnych  działkowców. Ich celem jest umożliwienie dotarcia na działkę osobom,  które nie mogą tego uczynić samodzielnie. Skorzystać z tego uprawnienia  mogą wyłącznie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona  odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na  zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  mające jednocześnie trudności w samodzielnym poruszaniu się. Oznacza  to, że taka osoba nie jest w stanie przemieszczać się, bez pomocy osoby  trzeciej lub przyrządu rehabilitacyjnego.
Regulamin  ROD w § 68 pkt. 6 zabrania wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami  mechanicznymi bez zgody walnego zebrania. Wyjątki od tej zasady stanowią  dwie sytuacje: wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki  nawozy, materiały budowlane itp. wyłącznie na zasadach określonych przez  zarząd ROD oraz opisany wyżej przywilej wynikający z § 70.
CZEGO JESZCZE ZABRANIA SIĘ W ROD?
●  Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do  działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z  działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);
● wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2);
●  gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do  uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a  także wszelkich odpadów (§ 68 pkt 3);
●  parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami  postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania  ROD (§ 68 pkt. 7);
● mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8);
● prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (§ 68 pkt 13);
● uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP (§ 57);
● stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59);
● naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9).
                                                                         
CO JEST JESZCZE WAŻNEGO?
●  Regulamin ROD kompleksowo porządkuje korzystanie z działek i ogrodu.  Warto przytoczyć jeszcze § 73 zakazujący wstępu na działkę w czasie  nieobecności działkowca lub jego rodziny, chyba że chodzi o ratowanie  życia lub mienia. Od tej reguły są wyjątki określone w § 74 –  działkowiec ma obowiązek udostępnić działkę w celu sprawdzenia stanu  zagospodarowania, odczytu liczników i stanu instalacji wodnej i  elektrycznej. Osoby upoważnione przez zarząd są uprawnione do wstępu  nawet pod nieobecność działkowca, jeśli został on zawiadomiony na piśmie  na co najmniej 7 dni przed terminem.
●  Regulamin odpowiada też na sytuacje życiowe (§ 79). W przypadkach  uzasadnionych, np. długotrwałą chorobą, zarząd ROD, na wniosek  działkowca, może wyrazić zgodę na ustanowienie opiekuna działki na okres  do dwóch lat. Opiekun nie nabywa tytułu do działki, a działkowiec  odpowiada za skutki opieki.
● Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD (§ 80).
●  Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmiany danych  osobowych, szczególnie miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji  (§ 81). Ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia tych zmian, bo  np. korespondencję do działkowca będzie się traktowało jako doręczoną.
● W  uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem  technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieży energii  elektrycznej, zarząd może podjąć decyzję o czasowym jej wyłączeniu w  okresie jesienno-zimowym, a walne zebranie może wręcz zobowiązać zarząd  do wyłączania energii w tym okresie (§ 75).
Darmowy licznik odwiedzin
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail: rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
rodzwirkiwigury@gmail.com
Wróć do spisu treści