Jak kupic dzialke - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

im. Żwirki i Wigury w Białymstoku
Przejdź do treści
W Polsce wraca moda na ogródki działkowe. Chętnych jest więcej niż wolnych działek. Jakie warunki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do działki, od kogo możemy ją nabyć i ile kosztuje zostanie działkowcem?Ogródek działkowy można nabyć na cztery sposoby – w oparciu o umowę od innego działkowca lub miejscowego ROD (Rodzinny Ogród Działkowy). Oddzielne tryby nabywania ogrodu działkowego przewidziano dla małżonków i bliskich – wnuków, dzieci czy rodzeństwo zmarłych działkowców. Kupując prawo do działki, do odstępnego trzeba doliczyć także wpisowe i opłatę inwestycyjną.

Opłaty dla nowych działkowców
Poza kosztami wynikającymi z umowy nabycia prawa do ogródka działkowego każdy nowy działkowiec musi uiścić dwie opłaty na rzecz ROD:

wpisową, która zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców, nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej znajdującej się na działce
inwestycyjną, która może wynosić maksymalnie 25 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Opłata za użytkowanie działki może nas jednak ominąć. Będziemy z niej zwolnieni jedynie w przypadku, gdy działkowiec, od którego nabyliśmy działkę, już ją uiścił.

Ile faktycznie wynoszą te opłaty? To już zależy od konkretnego ROD. Mogą przekraczać jednak 2 tys. zł.

Opłaty za użytkowanie działki
Za użytkowanie działki będziemy musieli płacić raz w roku tzw. opłatę ogrodową. Jej wysokość zależy od metrażu działki. Może być też oparta o ryczałt powiększony w zależności od metrażu. W jej skład wchodzą najczęściej koszty partycypacyjne, za zarządzanie (najczęściej kilkadziesiąt groszy do ponad złotówki za mkw), utrzymanie porządku i czystości, na zakup energii elektrycznej, cele publiczno-prawne (np. wywóz odpadów), remonty, konserwacje, cele gospodarcze i inwestycyjne.

Nabycie działki od innego działkowca
Umowa notarialna to najpopularniejszy sposób, aby zostać działkowcem. Kwota, za którą nabywamy prawo do użytkowania, to wynagrodzenie dla poprzedniego działkowicza za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia czy altanę.

Po sporządzeniu umowy należy złożyć wniosek do zarządu danego ROD, który musi zatwierdzić przeniesienie praw do działki. Stowarzyszenie ogrodowe ma na to dwa miesiące. Może jednak odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Wskazuje wówczas inną osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie. Osoba wybrana przez zarząd ROD musi złożyć oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca kwoty wskazanej we wcześniejszym wniosku.
  
Nabycie działki od zarządu ROD
W przypadku podpisania umowy dzierżawy działki nie trzeba udawać się do notariusza. Działkowicz prawa do działki uzyskuje z dniem podpisana umowy. Tego typu umowę z ROD może zawrzeć także małżonek działkowca, który żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem, pod warunkiem, że nie posiada już prawa do innej działki.


Nabycie działki po zmarłym współmałżonku
Działka nie podlega dziedziczeniu. Po śmierci użytkującego ją działkowca jej dysponentem zostaje zarząd ROD. Zgodnie ze statutem PZD w skład masy spadkowej wchodzą nasadzenia, urządzenia znajdujące się na działce i obiekty – np. altana.

Pierwszeństwo w dochodzeniu praw do użytkowania działki po śmierci działkowca ma współmałżonek, który w ciągu 6 miesięcy od śmierci współmałżonka może złożyć oświadczenie, że chce skorzystać z tego prawa. Dopiero gdy nie złoży takiego wniosku, roszczenie o ustanowienie prawa do działki przechodzi na inne bliskie osoby – np. dzieci i wnuki, które na złożenie wniosku mają 3 miesiące.

Aby oszczędzić czasu na procedury, warto nabyć prawa do działki jeszcze za życia współmałżonka. W tym przypadku trzeba złożyć wniosek do zarządu ROD, po rozpatrzeniu którego podpisywana jest umowa dzierżawy działkowej.

Nabycie działki przez osobę bliską po zmarłym samotnym
W przypadku śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie – dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa lub osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia.

Aby nabyć prawo do działki po zmarłym, należy złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Musi to nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Do umowy należy załączyć akt zgonu. Następnie, po upływie co najmniej 6 miesięcy od śmierci działkowca, podpisywana jest umowa z nowym dzierżawcą działki. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki zadecyduje sąd, który pod uwagę weźmie m.in. czy dana osoba korzystała działki razem ze zmarłym.

Podatek od zbycia prawa do działki
Zbywając prawo do użytkowania działki, sprzedajemy jedynie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na niej, a nie sam areał. Kwota otrzymana za zbycie praw do działki to nic innego, jak przychód, za który trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jedynie w przypadku, gdy osiągnięto go przed upływem pół roku od nabycia poszczególnych rzeczy.

Jeżeli więc wyposażenie działki, za które otrzymujemy wynagrodzenie, zbywając prawa do działki, powstały wcześniej niż pół roku od dnia uzyskania przychodu, nie ma obowiązku zapłaty podatku.
ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok
NIP 966-14-20-011

rodzwirkiwigury@gmail.com
Żwirki i Wigury
Prezes
533 330 001
Skarbnik
533 377 995
Gospodarz
534 877 387
Wróć do spisu treści