Drzewa w ogrodach - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

im. Żwirki i Wigury w Białymstoku
Przejdź do treści
Przycinanie wysokich drzew w ogrodach

Wszelkie cięcia drzew muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i nie mogą prowadzić do zamierania tych roślin. W przypadku drzew, które mają 20-30 m. wysokości (tak jak wspomniano w zapytaniu) niemożliwe jest wykonanie cięcia ograniczającego ich wysokość bez trwałego ich uszkodzenia prowadzącego do stopniowego zamierania rośliny.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ze zmianami z 11 maja 2017 roku określa dla jakich drzew potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na ich wycinkę.

Są to drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Jeżeli działkowiec wykona cięcie takiego drzewa, które doprowadzi do jego zamierania będzie ponosił za to odpowiedzialność prawną i finansową.

Aby ograniczyć ilość cienia rzucanego przez wysokie drzewa, można wykonać cięcie dolnych gałęzi. Należy tutaj pamiętać o artykule 87a wspomnianej wcześniej ustawy o ochronie przyrody:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność
przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat
od końca roku, w którym wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła
się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi
uszkodzenie drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła
się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi
zniszczenie drzewa."

Jeżeli działkowiec ma obawy związane z ryzykiem wywrócenia drzewa w trakcie wichur, należy złożyć wniosek o wycinkę takiego drzewa do urzędu gminy, lub departamentu ochrony środowiska urzędu miejskiego (robi to działkowiec jeżeli drzewo rośnie na jego działce, lub zarząd ROD jeżeli drzewo rośnie na terenie ogólnym ROD).

Większość urzędów wymaga dołączenia do wniosku:

- kopii umowy dzierżawy działkowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania działki w ROD
- schematycznej mapy przedstawiającej lokalizację działki i drzewa
- w niektórych przypadkach wymagane jest również pismo z Okręgowego Zarządu PZD informujące o wyrażeniu zgody przez OZ PZD na ubieganie się przez działkowca o pozwolenie na wycinkę drzewa.

Po złożeniu takiego wniosku, przedstawiciele właściwego urzędu skontaktują się z działkowcem aby umówić termin wizji lokalnej. Podczas takiego spotkania urzędnicy ocenią stan zdrowotny drzewa i udzielą ewentualnych wskazówek odnośnie podcinania gałęzi lub skracania wysokości drzewa zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD
instruktor ds. ogrodnictwa
inż. arch. kraj. Filip Roman
Wniosek o wycięcie drzewa...
ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok
NIP 966-14-20-011

rodzwirkiwigury@gmail.com
Żwirki i Wigury
Prezes
533 330 001
Skarbnik
533 377 995
Gospodarz
534 877 387
Wróć do spisu treści